Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Janusz Pitera działający pod firmą Janusz Pitera z siedzibą w Nowej Woli , ul. Maciejki 6B/1, 05-500 Nowa Wola, Administrator wyznaczył Specjalistę do spraw Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje Janusz Pitera, który odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Ze specjalistą możecie skontaktować się mailowo: kontakt@laczynasrozwoj.pl bądź telefonicznie: 601400707.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW JANUSZ PITERA

Kto jest administratorem danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Janusz Pitera, ul. Maciejki 6B/1, 05-500 Nowa Wola

Z kim możecie się Państwo skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych:

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Specjalistę do spraw ochrony danych osobowych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: kontakt@laczynasrozwoj.pl lub wysłać list na adres siedziby administratora.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy (na podstawie art. 6 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu możemy udostępnić Państwa dane:

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Państwa dane osobowe możemy przekazać:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmowym księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać:

 • przez okres obowiązywania umowy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Jakie przysługują Państwu prawa:

Ponieważ przetwarzam Państwa dane osobowe macie prawo do:

 • dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo wniesienia skargi:

Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informację o przysługujących Wam prawach związanych z przetwarzaniem przez Janusza Piterę Waszych danych osobowych, a także sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, gdyż ma on na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących Wam uprawnień.

I. Prawo dostępu do danych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do Janusz Pitera o udzielenie informacji, czy i jak Państwa dane osobowe są przetwarzane. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

 • celów przetwarzania,
 • kategorii przetwarzanych danych,
 • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania tego okresu,
 • przysługującego Państwu prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługującego Państwu prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poza informacjami, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych). Pierwsza kopię danych podlegających przetwarzaniu jest bezpłatna, za każdą kolejną firma może pobrać opłatę.

Prawo do dostępu do danych osobowych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach, np. firma może odmówić wydania kopii danych, jeżeli nie może jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub jeżeli wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

II. Prawo do sprostowania danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym.

Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

 III.  Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”).

Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest na Państwa wniosek, poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych, ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania;
 • złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie tych danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w ściśle określonych sytuacjach tj. gdy:

 • zakwestionują Państwo prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez administratora),
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),
 • sprzeciwią się Państwo usunięciu danych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 • potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (a dane utraciły cel przetwarzania dla administratora).

W razie ograniczenia przetwarzania danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskanie od Państwa odrębnej zgody.

Janusz Pitera może uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas zostaną Państwo poinformowani o uchyleniu ograniczenia.

V. Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania.

W przypadku uwzględnienia przez Janusz Pitera wniosku o sprostowanie lub usunięcie Waszych danych osobowych, bądź o ograniczenie ich przetwarzania, firma ma obowiązek poinformowania o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane osobowe (obowiązek ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy poinformowanie odbiorców okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku).

W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do uzyskania od spółki informacji, jakim odbiorcom był przekazany komunikat o sprostowaniu lub usunięciu Waszych danych, bądź o ograniczeniu ich przetwarzania.

VI. Prawo do przenoszenia danych.

W ramach tego uprawnienia mogą Państwo zażądać, aby firma przeniosła Państwa dane osobowe do innego administratora. Żądanie to zostanie uwzględnione jeżeli:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania zawartej z umowy,
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (żądanie nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
 • jest to technicznie możliwe.

W niektórych sytuacjach Państwa prawo do przeniesienia danych może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie bowiem uwzględnione jeżeli dalsze przetwarzanie okaże się niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

VII. Prawo do sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych przez Janusz Pitera jest:

 • niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

– w dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Janusz Pitera nie będzie mogło przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

  VIII. Procedura realizacji praw.

Aby skorzystać z opisanych w niniejszym dokumencie, przysługujących Państwu praw, muszą zwrócić się Państwo do firmy z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Firma jest zobowiązana do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej, opatrzonej czytelnym podpisem, na adres: ul. Maciejki 6B/1, 05-500 Nowa Wola. Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone w formie ustnej będą potwierdzane notatką służbową. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu weryfikacji Państwa tożsamości poprosić o okazanie dokumentów ze zdjęciem, a także o podpisanie notatki celem potwierdzenia faktu złożenia żądania ustnego.

Spółka nie udziela odpowiedzi na wnioski w rozmowie telefonicznej.

Odpowiedź na wniosek zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń, firma może wydłużyć ten okres, maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku, zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi, zostaną Państwo poinformowani o niemożności rozpoznania wniosku w terminie, przyczynie opóźnienia oraz planowanym terminie udzielenie odpowiedzi.

W przypadku odmowy realizacji wniosku firma poinformuje Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:

 • powodów niepodjęcia działań,
 • możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ KANAŁÓW SOCIAL MEDIA

Drogi Użytkowniku,

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych, w trakcie korzystania z naszego profilu na Facebook oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Administrator

W związku z tym, że udostępniasz swoje dane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, administratorem Twoich danych są:

 1. Janusz Pitera, ul. Maciejki 6B/1, 05-500 Nowa Wola.
 2. Facebook Ireland Ltd., z którą możesz skontaktować się na adres: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
 3. Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Obaj Administratorzy wyznaczyli specjalną osobę – Specjalistę ds. Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych Janusz Pitera możesz napisać na adres
e-mail: iod@pcat.pl.

Aby skontaktować się z IOD spółki Facebook Ireland Ltd. wypełnij formularz kontaktu dostępny pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. Czyje dane przetwarzamy  

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage.

 IV  Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Łączy Nas Rozwój na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Jakie dane możemy przetwarzać

W związku z prowadzeniem profilu na Facebooku, jeśli z niego skorzystasz możemy przetwarzać:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Ciebie na Twoim własnym profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.
 1. Komu możemy udostępnić Twoje dane

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowym Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Janusz Pitera nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Facebook Ireland Ltd. może przesyłać twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VIII. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na zadane do Janusz Pitera pytania lub do momentu zakończenia współpracy,
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Jakie przysługują Ci prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane masz prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych jeżeli uznasz, że są niepoprawne.

X Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skorzystanie z naszego profilu na Facebook jest jednak możliwe jedynie, kiedy posiadasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

XII Skąd mamy twoje dane

Twoje dane uzyskaliśmy od firmy Facebook Inc. oraz z twojego publicznego profilu na profilu społecznościowym Facebook.